Apr 9

Tổng hợp 63 Bài tập cực hay về Visual basic Không rõ

Tổng hợp 63 Bài tập cực hay về Visual basic
10 10 1000000
Tổng hợp 63 Bài tập cực hay về Visual basic 10 10 1000000
Viết bài, sandykg09 , 23:55 , Lập Trình » Visual Basic (C,C#,C++) , Nhận xét(0) , Đọc(10960) Lớn | Vừa | Nhỏ

Tổng hợp 63 Bài tập cực hay về Visual basic

File dưới đây sưu tầm gồm 63 dạng bài tập về VB các bạn có thể tải về tham code để nâng cao nội công của mình !kaka
Ví dụ demo calendar
Option Strict Off
Option Explicit On
Friend Class frmCalendar
    Inherits System.Windows.Forms.Form
    'To run this application, please set the Regional Settings in
    'the computer to English (Australian).
  
  
    Private Sub frmCalendar_Load(ByVal eventSender As System.Object, ByVal eventArgs As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        hsBar.Value = Month(Today) 'this will 'hsBar_Change' sub procedure
        vsBar.Value = Year(Today) 'this will 'vsBar_Change' sub procedure
    End Sub
  
    'UPGRADE_NOTE: hsBar.Change was changed from an event to a procedure. Click for more: 'ms-help://MS.VSCC.v90/dv_commoner/local/redirect.htm?keyword="4E2DC008-5EDA-4547-8317-C9316952674F"'
    'UPGRADE_WARNING: HScrollBar event hsBar.Change has a new behavior. Click for more: 'ms-help://MS.VSCC.v90/dv_commoner/local/redirect.htm?keyword="6BA9B8D2-2A32-4B6E-8D36-44949974A5B4"'
    Private Sub hsBar_Change(ByVal newScrollValue As Integer)
        Dim i, j As Short
        Dim sFirstDay As String
        Dim iTotalDays As Short
      
        ClearCalendar()
        sFirstDay = "01/" & VB6.Format(newScrollValue, "0#") & "/" & VB6.Format(vsBar.Value, "##00")
        lblYear.Text = CStr(vsBar.Value)
        lblMonth.Text = VB6.Format(CDate(sFirstDay), "mmmm")
        j = WeekDay(CDate(sFirstDay))
        iTotalDays = NumberOfDaysInMonth((newScrollValue), (vsBar.Value))
        For i = 1 To iTotalDays
            lblday(j - 1).Text = CStr(i)
            j = j + 1
        Next i
    End Sub
  
    'UPGRADE_NOTE: vsBar.Change was changed from an event to a procedure. Click for more: 'ms-help://MS.VSCC.v90/dv_commoner/local/redirect.htm?keyword="4E2DC008-5EDA-4547-8317-C9316952674F"'
    'UPGRADE_WARNING: VScrollBar event vsBar.Change has a new behavior. Click for more: 'ms-help://MS.VSCC.v90/dv_commoner/local/redirect.htm?keyword="6BA9B8D2-2A32-4B6E-8D36-44949974A5B4"'
    Private Sub vsBar_Change(ByVal newScrollValue As Integer)
        hsBar_Change(0)
    End Sub
  
    Private Function NumberOfDaysInMonth(ByRef piMonth As Short, ByRef piYear As Short) As Short
        Select Case piMonth
            Case 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 : NumberOfDaysInMonth = 31
            Case 2 : NumberOfDaysInMonth = GetFebDays(piYear)
            Case Else : NumberOfDaysInMonth = 30
        End Select
    End Function
  
    Private Function GetFebDays(ByRef piYear As Short) As Short
        If (((piYear - 1900) Mod 4) = 0) Then
            GetFebDays = 29 'leap year
        Else
            GetFebDays = 28
        End If
    End Function
  
    Private Sub ClearCalendar()
        Dim i As Short
      
        For i = 0 To 41
            lblday(i).Text = ""
        Next i
    End Sub
    Private Sub hsBar_Scroll(ByVal eventSender As System.Object, ByVal eventArgs As System.Windows.Forms.ScrollEventArgs) Handles hsBar.Scroll
        Select Case eventArgs.type
            Case System.Windows.Forms.ScrollEventType.EndScroll
                hsBar_Change(eventArgs.newValue)
        End Select
    End Sub
    Private Sub vsBar_Scroll(ByVal eventSender As System.Object, ByVal eventArgs As System.Windows.Forms.ScrollEventArgs) Handles vsBar.Scroll
        Select Case eventArgs.type
            Case System.Windows.Forms.ScrollEventType.EndScroll
                vsBar_Change(eventArgs.newValue)
        End Select
    End Sub
End Class
Chia sẽ bài viết Tổng hợp 63 Bài tập cực hay về Visual basic cho bạn bè

_________________________________________
Bài viết được đăng bởi: sandykg09
Đăng trên:
Tinhoc2

Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

--> http://tinhoc2.net/tong-hop-63-bai-tap-cuc-hay-ve-visual-basic/ Xin lỗi đã Spam , gửi cho bạn bè tin này dùm mình nha ( an tâm là không có virus đâu )

Xem bài viết Tổng hợp 63 Bài tập cực hay về Visual basic cực hay - Tổng hợp 63 Bài tập cực hay về Visual basic cực hấp dẫn
Tags:
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Các bạn vui lòng viết tiếng việt có dấu. Các nhận xét sai quy định sẽ bị BQT xóa!
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]