Apr 10

Code Web quản lý mua bán linh kiện máy tính   Không rõ

Code Web quản lý mua bán linh kiện máy tính  
10 10 1000000
Code Web quản lý mua bán linh kiện máy tính   10 10 1000000
Viết bài, sandykg09 , 08:50 , Lập Trình » Visual Basic (C,C#,C++) , Nhận xét(2) , Đọc(8442) Lớn | Vừa | Nhỏ

Code Web bán linh kiện máy tính này có đầy đủ các chức năng, có sự phân quyền rõ ràng với từng người có quyền hạn khác nhau trong admin. Ngoài ra, còn có tìm kiếm, hỗ trợ khách hàng, thống kê, giới thiệu sản phẩm theo từng dòng, từng hãng khác nhau...
Demo:
<%
    Conn.Open DSN
    if request("ok")="  Gửi  " then
        'add record

        khName=trim(request("hoten"))
        khEmail=trim(request("email"))

        'Lay maKH
         duplicate=False
         noRecord=False
        sqlRec="Select * From tb_khachhang"
        set rsRec=Conn.Execute(sqlRec)
        If rsRec.EOF AND rsRec.BOF then
            'Neu tb_khachhang chua co mau tin nao
            khachhang_ID="1"
            noRecord=True
        else
         Do While Not rsRec.EOF
             if rsRec("emailkh")=khEmail AND rsRec("nhanbg")=True then
              khachhang_ID=trim(rsRec("khachhang_ID"))
              duplicate=True
              exit Do
             end if
              rsRec.MoveNext
         Loop          
        End if
        If duplicate=False AND noRecord=False then
         sqlRec="Select max(clng(khachhang_ID)) from tb_khachhang"
         set rsRec=Conn.Execute(sqlRec)
             khachhang_ID=Cstr(clng(rsRec(0))+1)
         rsRec.close
        End If

        If duplicate=False OR noRecord=True then
        'Them KH moi
        sqlAddKH="insert into tb_khachhang(khachhang_ID,tenkh,emailkh,nhanbg)Values("
        sqlAddKH=sqlAddKH & "'" & khachhang_ID & "'," & CheckString(khName,",")& CheckString(khEmail,",") & True & ")"
        Conn.Execute(sqlAddKH)
        End if
      
        sqlAddYkien="insert into tb_ykien(khachhang_ID,ykien)Values("
        sqlAddYkien=sqlAddYkien & "'" & khachhang_ID & "'," & "'Nhận báo giá')"
        Conn.execute(sqlAddYkien)

        Conn.close
        Response.Redirect("message.asp?tbao=dknhanbg&email="&khEmail)
    else
%>
Chia sẽ bài viết Code Web quản lý mua bán linh kiện máy tính   cho bạn bè

_________________________________________
Bài viết được đăng bởi: sandykg09
Đăng trên:
Tinhoc2

Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

--> http://tinhoc2.net/code-web-quan-ly-mua-ban-linh-kien-may-tinh/ Xin lỗi đã Spam , gửi cho bạn bè tin này dùm mình nha ( an tâm là không có virus đâu )

Xem bài viết Code Web quản lý mua bán linh kiện máy tính   cực hay - Code Web quản lý mua bán linh kiện máy tính   cực hấp dẫn
Tags:
772793 Email
28/05/2010 10:32
a  oi, a tim jup e co so du lieu cho trang web (php)  ban may tinh, e can gap lam, tim giup e voi nha a, cam on a nhiu!!!!!!
772793 Email
28/05/2010 10:31
ami  oi, a tim jup e co so du lieu cho trang web (php)  ban may tinh, e can gap lam, tim giup e voi nha a, cam on a nhiu!!!!!!
Bấm Xem Tiếp 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Các bạn vui lòng viết tiếng việt có dấu. Các nhận xét sai quy định sẽ bị BQT xóa!
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]